22 października 2017 Zaloguj
Drukuj   Wróć
Klasyfikacja i wielkość wezbrań

Jednym z kryteriów oceny wezbrań opartym na wielkości przepływu kulminacyjnego wezbrania związanym z prawdopodobieństwem pojawiania się jest klasyfikacja Punzeta. Autor przyjmuje, iż wezbranie nie występuje, gdy przepływ kulminacyjny jest mniejszy niż wartości średniej arytmetycznej przepływu średniego rocznego i przepływu o prawdopodobieństwie pojawiania się równym p = 50%. W dorzeczu występuje:

  1. wezbranie zwyczajne, jeżeli przepływ kulminacyjny przekracza strefę przepływów średnich, lecz nie przekracza wartości przepływu zwyczajnej wielkiej wody Qww50%,
  2. wezbranie średnio wielkie, jeżeli przepływ kulminacyjny jest większy odzwyczajnej wielkiej wody Qww50%, lecz nie przekracza wartości wielkiej wody oprawdopodobieństwie pojawiania się Q10%,,
  3. wezbranie wielkie, jeżeli przepływ kulminacyjny jest większy od wartości wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawiania się Q10%, lecz nie przekracza wartości wielkiej wody
    o prawdopodobieństwie pojawiania się Q5%,
  4. wezbranie katastrofalnie wielkie, jeżeli przepływ kulminacyjny jest większy odwartości wielkiej wody o prawdopodobieństwie pojawiania się Q5%.

W tabeli przedstawiono klasyfikację wielkości wezbrań według Punzeta.

 

 

Typ wezbrania

Kryterium

Katastrofalnie wielkie

 

Q5% < Qmax

Wielkie

 

Q10% < Qmax ? Q5%

Średnio wielkie

 

Q50% < Qmax ? Q10%

Zwyczajne

 

(Qśr + Q50%)/2 < Qmax ? Q50%

Brak wezbrania

 

Qmax ? (Qśr + Q50%)/2

 

* tekst zaczerpnięto z opracowania pt. „Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego” pod redakcją Macieja Maciejewskiego, IMGW wKrakowie, Kraków 2000 (rozdział 1.3 pt. „Warunki i scenariusze hydrologiczne wezbrań”, Jerzy Niedbała, Jerzy Czulak).

Do góry   Wróć