22 października 2017 Zaloguj
 
Celem działania OKI jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie infromacji związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Szeroko rozumiana ochrona powodziowa obejmuje w sobie każde działanie zmniejszające tak samo zagrożenie powodzią jak i ograniczanie (najlepiej poprzez minimalizację) wszelkich strat w czasie występowania powodzi. Wyznacza to w sposób naturalny dwa podstawowe okresy, w których będą występowały odrębne zadania stawiane przed ośrodkami decyzyjnymi. Dlatego też, dla każdego wariantowo przedstawionego celu działania OKI, wykonano analizę podziału funkcjonalnego OKI w okresie normalnym (między powodziami) oraz w okresie zagrożenia (w czasie powodzi). Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami prawnymi, oba te okresy generują inną formę instytucjonalną wypracowywania decyzji oraz różnią się istotnie co do czasu ich wypracowania. Jednakże, z uwagi na wielkość regionu wodnego, okres zagrożenia nie zwalnia OKI od bieżącego wykonywania zadań okresu normalnego dla obszaru nie objętego zagrożeniem powodziowym.