22 października 2017 Zaloguj
Kartowanie zagrożeń powodziowych
Mapy zagrożeń powodziowych prezentowane na niniejszej stronie zostały stworzone przy wykorzystaniu jako danych wejściowych przekrojów poprzecznych, map rastrowych oraz Numerycznego Modelu Terenu (DTM) wykonanych w ramach projektu Banku Światowego „Usuwanie skutków powodzi”, ponadto w procesie tworzenia map został wykorzystany model hydrauliczny dorzecza górnej Wisły zbudowany w oparciu o oprogramowanie MIKE11, oraz aplikacja wspomagająca działalność Ośrodka p.n. IT-GIS OKI zbudowana w oparciu o oprogramowanie Geomedia Professional 5.1 firmy Intergraph oraz system zarządzania relacyjną bazą danych Oracle Enterprise 9.2 z nakładką Spatial firmy Oracle.
więcej »
Studium

Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (art. 82 ust. 2) zobowiązała dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej do sporządzenia studium, określającego w szczególności granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, uwzględniające częstotliwość występowania powodzi, ukształtowanie dolin rzecznych i tarasów zalewowych, strefę przepływu wezbrań powodziowych, tereny zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy, tereny depresyjne oraz bezodpływowe.

więcej »
Mapy zagrożeń powodziowych
Mapy zagrożeń powodziowych
więcej »